Dokumentacja importu uproszczonego PIT-11/8C


Import z formatu uproszczonego XML

Wstęp

Program umożliwia import danych płatników (firm), podatników (pacowników) oraz deklaracji PIT-11, PIT-8C.


Podstawowa struktura:

<dane>
  <firmy>
    <item>
      <pole>[wartość]</pole>
      <pole>[wartość]</pole>
    <item>
  </firmy>
  <pracownicy>
    <item>
      <pole>[wartość]</pole>
      <pole>[wartość]</pole>
    <item>
  </pracownicy>
</dane>
Aby przygotować formularz, np PIT-11 należy:
 • dodać dane płatnika do listy firm wewnątrz tagu <firmy>
 • dodać dane podatnika, oraz dane pól formularza PIT-11 do listy pracowników wewnątrz tagu <pracownicy> jako jeden <item>
 • upewnić się że pole idFirmyPP ma taką wartość jak pole idPP podanej firmy

Pobierz przykładowy plik xml


Ważne! Identyfikator idPP oraz referencja idFirmyPP:

idPP

- jest to unikalny identyfikator w całej bazie danych - zarówno płatników jak i podatników. Jest używany przy imporcie w celu wyszukiwania wcześniej zaimportowanych danych. Znalezione dane (wcześniej zaimportowane z tym samym idPP) zostają nadpisane. Przy imporcie pojawia się ostrzeżenie (dane nowsze niż w bazie / dane starsze niż w bazie). Nie można importować firmy i pracownika z tym samym idPP.

idFirmyPP

- to wskaźnik (referencja) do firmy w której pracuje dany pracownik.

w części pracownicy jest fragment:

<NIP>5611277348</NIP>
<idPP>2</idPP>
<idFirmyPP>1</idFirmyPP>
<nazwisko>Nowak</nazwisko>

W części firmy:

<idPP>1</idPP>

to znaczy że pracownik z idPP = 2 pracuje w firmie z idPP = 1. Nie może być więc firmy z idPP = 2 ani pracownika idPP = 1 bo identyfikatory muszą być unikalne globalnie.

Przy generowaniu deklaracji np. PIT 11, pracownik(idPP 2) będzie wpisany w dane podatnika, a firma (idPP 1) w dane płatnika. Dzięki referencji idFirmyPP program wie jakie dane uzupełnić w danych płatnika.

jeśli w danych pracownika jest ustawione <idPP>7</idPP> <idFirmyPP>7</idFirmyPP> to znaczy że pracownik pracuje w firmie 7. Referencja do firmy jest skierowana na niego samego. Taki xml jest niepoprawny

identyfikatora idPP oraz referencji idFirmyPP można wogóle nie używać. Wtedy przy imporcie nie powstanie relacja między pracownikami i firmami, a deklaracje podatkowe będzie trzeba uzupełnić ręcznie.

Pola

 • Format kodowania znaków: UTF-8
 • Format zakończenia wiersza: znak #13 (\n)
 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny - '.' (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie dd-mm-rrrr, na przykład 14-11-1976.
 • Pole idPP musi być unikalne w całym zakresie importu oraz już zaimportowanych danych, w całym programie - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie baz danych.
 • Można podać tylko część danych, a pozostałe dane wpisać na formularzu ręcznie

W celu zapewnienia poprawności zaimportowanych danych w programie e-pity Płatnika od wersji 8.2.10 importowany XML powinien zawierać pole "rokPodatkowy" w danych pracownika.


Sprawdzanie poprawności pliku XML:

Aby sprawdzić poprawność pliku XML należy:

1. Pobrać plik XSD: LINK

2. Wejść na stronę: LINK

3. Wkleić zawartość pliku XML oraz XSD w odpowiednie onka, kliknąć "Validate" i sprawdzić czy nie pojawiły się błędyBazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Pola danych firmowych

PoleOpis
nazwaPelna pełna nazwa firmy
nazwiskoPrzedst Nazwisko osoby wyznaczonej do obliczenia podatku
pierwszeImiePrzedst Nazwisko osoby wyznaczonej do obliczenia podatku
stanowiskoPrzedst Stanowisko osoby wyznaczonej do obliczenia podatku
imieOsobyUpowDoSporzInfo Pole 50 PIT-8C
nazwiskoOsobyUpowDoSporzInfo Pole 51 PIT-8C

Pola danych pracownika

PoleOpis
rokPodatkowy Rok, za jaki ma być wystawiony PIT
idFirmyPP Wartość pola musi być identyczna z wartością pola idPP firmy do której przypisany jest podatnik
zpit11 Boolean: true/false. Czy dane zawierają formularz PIT-11
zpit8c Boolean: true/false. Czy dane zawierają formularz PIT-8c
zpit8c Boolean: true/false. Czy dane zawierają formularz PIT-8c
nrInformacji Numer składanej informacji dotyczącej tego roku podatkowego

Pola danych osobowych

PoleOpis
idPP identyfikator unikalny w obrębie bazy danych programu, do której wczytujemy dane, dowolny ciąg znaków
RodzajPlatnika int 1:osoba niefizyczna / 2:osoba fizyczna
pierwszeImie
nazwisko
NIP
PESEL
dataUrodzenia Format: DD-MM-RRRR
adresEmail
telefon
Ulica
NrDomu
NrLokalu
Miejscowosc
KodPocztowy
Poczta pole opcjonalne
Wojewodztwo
Powiat
Gmina
KodKraju
KodUrzedu
drugieImie pole opcjonalne
imieOjca pole opcjonalne
imieMatki pole opcjonalne
miejsceUrodzenia pole opcjonalne
plec pole opcjonalne
nazwiskoRodowe pole opcjonalne
dokument pole opcjonalne
rodzajSeria pole opcjonalne
id_pracownika pole opcjonalne - informacyjne na druku PIT-11

Pola formularza PIT-11

PoleOpis
CelZlozenia 1: złożenie informacji, 2: korekta informacji
rezydent 1: TAK, 2: NIE
id_zagraniczny identyfikator zagraniczny podatnika
rodzajNumeruIdentyf Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość)
1 - Numer TIN
2 - Numer ubezpieczeniowy
3 - paszport
4 - urzędowy dokument stwierdzający tożsamość
8 - inny rodzaj identyfikacji podatkowej
9 - inny dokument potwierdzający tożsamość
krajWydaniaDokumentuIdentyf Kod kraju, np. "DE"
pitr 1: TAK, 2: NIE
stosunek_pracy Wartości: 1 (z jednego stosunku pracy),2 (z więcej niż jednego stosunku pracy),3 (z jednego stosunku pracy podwyższone), 4 (z więcej niż jednego stosunku pracy podwyższone) lub pusta
przychStosPracy
kosztStosPracy
dochZwolnionyStosPracy
zalStosPracy
przychStosPracyArt22
kosztStosPracyArt22
przychStosPracyDo26Roku
kosztStosPracyDo26Roku
dochZwol1Do26Roku
zalStosPracyDo26Roku
przychStosPracyArt22Do26Roku
kosztStosPracyArt22Do26Roku
przychStosPracyEmeryt
kosztStosPracyEmeryt
dochZwol1Emeryt
zalStosPracyEmeryt
przychStosPracyArt22Emeryt
kosztStosPracyArt22Emeryt
przychEmerZagr
dochZwolnionyEmerZagr
zalEmerZagr
przychDzialOsobista
kosztDzialOsobista
zalDzialOsobista
przychUmZlec
kosztUmZlec
zalUmZlec
przychUmZlecDo26Roku
kosztUmZlecDo26Roku
zalUmZlecDo26Roku
przychUmZlecEmeryt
kosztUmZlecEmeryt
zalUmZlecEmeryt
przychPrawaAutor
przychPrawaAutorArt22
kosztPrawaAutor
zalPrawaAutor
przychPraktyki
zalPraktyki
przychPraktykiDo26Roku
zalPraktykiDo26Roku
przychMacierz
zalMacierz
przychMacierzDo26Roku
zalMacierzDo26Roku
przychMacierzEmeryt
zalMacierzEmeryt
przychInneZrodla
kosztInneZrodla
dochZwolnionyInneZrodla
zalInneZrodla
skladkiSpol
skladkiSpolZagr
skladkiSpolDo26Roku
skladkiSpolDo26RokuLimit
pitUmowaOPomocPrzyZbiorach
pitRodzajPrzychodu1
pitRodzajPrzychodu2
pitRodzajPrzychodu3
przychArt20_1
przychArt20_2
przychArt20_3
pitStypendiumWplacona
zwolnionePrzychodyZagr Przychody otrzymywane z zagranicy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy, między innymi renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego
zwolnionaPomocZagr Przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy
przychStosPracyDo26RokuLimit W tym przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
przychUmZlecDo26RokuLimit W tym przychody z umów zlecenia
przychPraktykiDo26RokuLimit W tym przychody z praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich
przychMacierzDo26RokuLimit W tym przychody z zasiłku macierzyńskiego
przychStosPracyPolskiLadLimit
przychUmZlecPolskiLadLimit
przychMacierzPolskiLadUst152Limit
ulgaNaPowrot
ulga4Plus
ulgaEmeryt
skladkiZdrow
skladkiCzlonkowskie

Pola formularza PIT-8C

PoleOpis
pit8cZbyciePapWartPrzych
pit8cZbyciePapWartKoszt
pit8cPrawaPapWartPrzych
pit8cPrawaPapWartKoszt
pit8cZbyciePochInstrFinPrzych
pit8cZbyciePochInstrFinKoszt
pit8cZbycieUdzSpolPrzych
pit8cZbycieUdzSpolKoszt
pit8cObjecieUdzSpolPrzych
pit8cObjecieUdzSpolKoszt
pit8cOdplatneZbyciePapWartPrzych

Pola załącznika PIT-R

PoleOpis
kwota_b_sty Styczeń, kolumna B
kwota_c_sty Styczeń, kolumna C
kwota_d_sty Styczeń, kolumna D
kwota_b_lut Luty, kolumna B
kwota_c_lut Luty, kolumna C
kwota_d_lut Luty, kolumna D
kwota_b_mar Marzec, kolumna B
kwota_c_mar Marzec, kolumna C
kwota_d_mar Marzec, kolumna D
kwota_b_kwi Kwiecień, kolumna B
kwota_c_kwi Kwiecień, kolumna C
kwota_d_kwi Kwiecień, kolumna D
kwota_b_maj Maj, kolumna B
kwota_c_maj Maj, kolumna C
kwota_d_maj Maj, kolumna D
kwota_b_cze Czerwiec, kolumna B
kwota_c_cze Czerwiec, kolumna C
kwota_d_cze Czerwiec, kolumna D
kwota_b_lip Lipiec, kolumna B
kwota_c_lip Lipiec, kolumna C
kwota_d_lip Lipiec, kolumna D
kwota_b_sie Sierpień, kolumna B
kwota_c_sie Sierpień, kolumna C
kwota_d_sie Sierpień, kolumna D
kwota_b_wrz Wrzesień, kolumna B
kwota_c_wrz Wrzesień, kolumna C
kwota_d_wrz Wrzesień, kolumna D
kwota_b_paz Październik, kolumna B
kwota_c_paz Październik, kolumna C
kwota_d_paz Październik, kolumna D
kwota_b_lis Listopad, kolumna B
kwota_c_lis Listopad, kolumna C
kwota_d_lis Listopad, kolumna D
kwota_b_gru Grudzień, kolumna B
kwota_c_gru Grudzień, kolumna C
kwota_d_gru Grudzień, kolumna D