Dokumentacja importu aktówki z pliku xml

Podstawowe informacje

Aktówka w programie fillUp/e-pity jest kolekcją obiektów typu com.efile.data.DBPersonCompany.

Pola

  • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
  • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny '.' (kropka)
  • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
  • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-01-20.
  • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Opis pól obiektu DBPersonCompany:

 


<item type="com.efile.data.DBPersonCompany">

<id>opcjonalne: id wpisu, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych</id>
<czyFirma type="int">[0|1]</czyFirma>
<dataUrodzenia>[data]</dataUrodzenia>
<DOData>[data wydania dowodu]</DOData>
<DONumer>[seria i numer dowodu osobistego np. AVV961022]</DONumer>
<DowodOsobistyWaznyDo>[data ważności dowodu osobistego np. 1508364000000]</DowodOsobistyWaznyDo>
<DOWydanyMiejsc>[miejsce wydania dowodu osobistego np. Poznań]</DOWydanyMiejsc>
<DOWydanyPrzez>[organ który wydał dowód osobisty]</DOWydanyPrzez>
<drugieImie>[Drugie imię np. Krzysztof]</drugieImie>
<edeklaracjePrzychodPoprzedniRok>[kwota w zł, 156000]</edeklaracjePrzychodPoprzedniRok>
<Faks>[np. 615869998]</Faks>
<Gmina>[Gmina, np. Poznań]</Gmina>
<GminaKor>[Gmina w adresie korespondencji np. Poznań]</GminaKor>
<GminaZameldowanie>[Gmina w adresie zameldowania np. Poznań]</GminaZameldowanie>
<imieMatki>[Imię matki np. Magda]</imieMatki>
<imieOjca>[Imię ojca np. Ryszard</imieOjca>
<KodKraju>[Kod kraju np. PL]</KodKraju>
<KodKrajuDzial>[Kod kraju w adresie prowadzenia działalności np. PL]</KodKrajuDzial>
<KodPocztowy>[kod pocztowy np. 61-144]</KodPocztowy>
<KodPocztowyKor>[kod pocztowy w adresie korespondencji np. 61-144]</KodPocztowyKor>
<KodPocztowyZameldowanie>[kod pocztowy w adresie zameldowania np. 61-144]</KodPocztowyZameldowanie>
<KodUrzedu>[Kod urzędu skarbowego zgodny z bazą urzędów skarbowych programu fillUp np. 3022]</KodUrzedu>
<KodZUS>[Kod zus np. 15 65 4 6]</KodZUS>
<KrajBanku>[Kod kraju banku np. PL]</KrajBanku>
<KrajDokumentu>[Kod kraju wydania dokumentu np. PL]</KrajDokumentu>
<KrajKor>[Kod kraju w adresie korespondencji np. PL]</KrajKor>
<KrajUrodzenia>[Kod kraju np. PL]</KrajUrodzenia>
<krajZameldowanie>[Kod kraju w adresie zameldowania np. PL]</krajZameldowanie>
<Mail>[adres e-mail np. adam@nowak.pl]</Mail>
<miejsceUrodzenia>[miejscowość urodzenia np. Poznań]</miejsceUrodzenia>
<Miejscowosc>[np Poznań]</Miejscowosc>
<MiejscowoscKor>[Miejscowość w adresie korespondencji np. Poznań]</MiejscowoscKor>
<MiejscowoscZameldowanie>[Miejscowość w adresie zameldowania np. Poznań]</MiejscowoscZameldowanie>
<NazwaBanku>[nazwa banku np. Getin Bank]</NazwaBanku>
<nazwisko>[Nazwisko np. Nowak]</nazwisko>
<nazwiskoRodowe>[Nazwisko rodowe np. Nowak]</nazwiskoRodowe>
<nazwiskoRodoweMatki>[Nazwisko rodowe matki np. Kowalska]</nazwiskoRodoweMatki>
<nazwiskoRodoweOjca>[Nazwisko rodowe ojca np. Nowak]</nazwiskoRodoweOjca>
<NrDomu>[Nr domu np. 1]</NrDomu>
<NrDomuKor>[Nr domu korespondencji 1]</NrDomuKor>
<NrDomuZameldowanie>[Nr domu w adresie zameldowania np. 1]</NrDomuZameldowanie>
<NrLokalu>[numer lokalu np. 1]</NrLokalu>
<NrLokaluKor>[numer lokalu w adresie korespondencji np. 1]</NrLokaluKor>
<NrLokaluZameldowanie>[Miejscowość w adresie zameldowania np. 1]</NrLokaluZameldowanie>
<obywatelstwo>[obywatelstwo np. polskie]</obywatelstwo>
<OddzialKRUS>[id oddziału kruz z bazy oddziałów programu fillUp np. 13]</OddzialKRUS>
<OddzialZUS>[id oddziału zus z bazy oddziałów programu fillUp np. 25]</OddzialZUS>
<PaszportDataWydania>[data wydania paszportu]</PaszportDataWydania>
<PaszportNumer>[numer paszportu np. OX9742351]</PaszportNumer>
<PaszportWaznyDo>[data ważności paszportu]</PaszportWaznyDo>
<PaszportWydanyMiejsc>[miejsce wydania paszportu np. Poznań]</PaszportWydanyMiejsc>
<PaszportWydanyPrzez>[organ wydający paszport np. prezydent miasta poznania]</PaszportWydanyPrzez>
<PESEL>[numer pesel np. 25110568244]</PESEL>
<pierwszeImie>[pierwsze imię np. Adam]</pierwszeImie>
<plec>[płeć np. M lub K]</plec>
<Poczta>[np. Poznań]</Poczta>
<PocztaKor>[miejscowość poczty w adresie korespondencji np. Poznań]</PocztaKor>
<PocztaZameldowanie>[miejscowość poczty w adresie zameldowania np. Poznań]</PocztaZameldowanie>
<PosiadaczRachunku>[imię i nazwisko właściciela konta bankowego np. Adam Nowak]</PosiadaczRachunku>
<Powiat>[np. poznański]</Powiat>
<PowiatKor>[powiat w adresie korespondencji np. poznański]</PowiatKor>
<PowiatZameldowanie>[powiat w adresie zameldowania np. poznański]</PowiatZameldowanie>
<PrawoJazdyDataWydania>[data wydania prawa jazdy]</PrawoJazdyDataWydania>
<PrawoJazdyNumer>[numer prawa jazdy np. AVV961022]</PrawoJazdyNumer>
<PrawoJazdyWaznyDo>[data ważności prawa jazdy]</PrawoJazdyWaznyDo>
<PrawoJazdyWydanyMiejsc>[miejsce wydania prawa jazdy np. Poznań]</PrawoJazdyWydanyMiejsc>
<PrawoJazdyWydanyPrzez>[organ wydający prawo jazdy np. prezydent miasta poznania]</PrawoJazdyWydanyPrzez>
<Rachunek>[ nr konta bankowego np. 07156075172427912399285469]</Rachunek>
<RodzajPodatnika type="int">[rodzaj podatnik np. 1:osoba prawna|2:osoba fizyczna]</RodzajPodatnika>
<Sad>[id oddziału sądu z bazy sądów programu fillUp np. 27700]</Sad>
<stanCywilny>[np. wolny]</stanCywilny>
<StarostwoPow>[id starostwa powiatowego z bazy starostw programu fillUp np. 194]</StarostwoPow>
<Swift>[numer SWIFT banku np. GBGCPLPK]</Swift>
<Telefon>[numer telefonu np. 609150160]</Telefon>
<title>[tytuł obiektu, któwy będzie widoczny na liście w programie fillUp np. Adam Nowak]</title>
<Ulica>[ulica np. Strzelecka]</Ulica>
<UlicaKor>[ulica w adresie korespondencji np. Strzelecka]</UlicaKor>
<UlicaZameldowanie>[ulica w adresie zameldowania np. Strzelecka]</UlicaZameldowanie>
<UrzadGminy>[id urzędu gminy z bazy urzędów gmin programu fillUp np. 5670]s</UrzadGminy>
<vat7_platnikUE type="Boolean">[czy podmiot jest płatnikiem VAT-UE 0:nie jest | 1:jest]</vat7_platnikUE>
<Wojewodztwo>[województwo np. wielkopolskie]</Wojewodztwo>
<WojewodztwoKor>[województwo w adresie korespondencji np. wielkopolskie]</WojewodztwoKor>
<WojewodztwoZameldowanie>[województwo w adresie zameldowania np. wielkopolskie]</WojewodztwoZameldowanie>
<WWW>[adres strony wwww np. http://nowak.pl]</WWW>
<zawod>[zawód np. prezes]</zawod>

w tych trzech poniższych kolekcjach mogą występować 2 typy danych - dane przychodów (wiele) i dane o działalności gosp/spółkach (jeden rekord). Jest to tylko potrzebne do współpracy z programem e-pity aby wypełnić na tej podstawie wstępnie PIT roczny.Pokaż opisy do eksportu do e-pity
<przychodyPIT36L type="mx.collections.ArrayCollection">Przychody dla PIT-36L</przychodyPIT36L>
<przychodyPIT37_36_38_39Arr type="mx.collections.ArrayCollection">przychody dla PIT-37/36/38/39</przychodyPIT37_36_38_39Arr>
<przychodyPIT28Arr type="mx.collections.ArrayCollection">przychody dla PIT-28</przychodyPIT28Arr>
<sumyPrzychody type="com.efile.data.epity.SumyPrzychody"></sumyPrzychody>
<przychodyRok>[rok za który są wpisane w kolekcje przychody, np. 2016]</przychodyRok>

</item>

 

 

 


Struktura danych przychodów

<item type="com.efile.data.epity.DanePrzychody">

<typ>[typ przychodu:
DPit11 - dane z PIT-11 do PIT-37/36
DPit8C - dane z PIT-8C do PIT-38/36
DNajemPIT28, DSpolkaPIT28, DDzialalnoscGospodarczaPIT28 - dane do PIT-28
DNajem, DSpolkaLiniowy, DDzialalnoscGospodarczaLiniowy - dane do PIT-36L
DRolnaSpecjalna, DNajem, DSpolka, DDzialalnoscGospodarcza - dane do PIT-36
DRentyIEmerytury - dane do PIT-37/36
DInneAutorskie - dane do PIT-37/36
DInneZrodla - dane do PIT-37/36
DZbycieNieruchomosci - dane do PIT-39]
</typ>
<nazwa>[nazwa firmy/przychodu]</nazwa>
<regon>[regon - działalność/spółka]</regon>
<nip>[nip - spółka]</nip>
<miejsce>[miejsce prowadzenia działalności]</miejsce>

//pit-11
<podatnik>[podatnik]</podatnik>
<bilety_imienne>[bilety_imienne]</bilety_imienne>
<dodatek_za_rozlake>[dodatek_za_rozlake - boolean (true/false)]</dodatek_za_rozlake>
<stosunek_pracy>[stosunek_pracy: 1 - z jednego stsounku pracy, 2 - z więcej niż jednego, 3 - z jednego, podwyższone, 4 - z więcej niż jednego, podwyższone lub tekst: "nic nie zostało zaznaczone (brak stosunku pracy)" w przypadku umów zleceń]</stosunek_pracy>
<przychStosPracy>[przychStosPracy]</przychStosPracy>
<kosztStosPracy>[kosztStosPracy]</kosztStosPracy>
<zalStosPracy>[zalStosPracy]</zalStosPracy>
<przychStosPracyArt22>[przychStosPracyArt22]</przychStosPracyArt22>
<kosztStosPracyArt22>[kosztStosPracyArt22]</kosztStosPracyArt22>
<przychRolnSpoldz>[przychRolnSpoldz]</przychRolnSpoldz>
<zalRolnSpoldz>[zalRolnSpoldz]</zalRolnSpoldz>
<przychAresztSkaz>[przychAresztSkaz]</przychAresztSkaz>
<zalAresztSkaz>[zalAresztSkaz]</zalAresztSkaz>
<przychFGSP>[przychFGSP]</przychFGSP>
<zalFGSP>[zalFGSP]</zalFGSP>
<przychDzialOsobista>[przychDzialOsobista]</przychDzialOsobista>
<kosztDzialOsobista>[kosztDzialOsobista]</kosztDzialOsobista>
<zalDzialOsobista>[zalDzialOsobista]</zalDzialOsobista>
<przychCzynSpol>[przychCzynSpol]</przychCzynSpol>
<kosztCzynSpol>[kosztCzynSpol]</kosztCzynSpol>
<zalCzynSpol>[zalCzynSpol]</zalCzynSpol>
<przychPrawaAutor>[przychPrawaAutor]</przychPrawaAutor>
<przychPrawaAutorArt22>[przychPrawaAutorArt22]</przychPrawaAutorArt22>
<kosztPrawaAutor>[kosztPrawaAutor]</kosztPrawaAutor>
<kosztPrawaAutorArt22>[kosztPrawaAutorArt22]</kosztPrawaAutorArt22>
<zalPrawaAutor>[zalPrawaAutor]</zalPrawaAutor>
<przychUmAktywiz>[przychUmAktywiz]</przychUmAktywiz>
<kosztUmAktywiz>[kosztUmAktywiz]</kosztUmAktywiz>
<zalUmAktywiz>[zalUmAktywiz]</zalUmAktywiz>
<przychInneZrodla>[przychInneZrodla]</przychInneZrodla>
<kosztInneZrodla>[kosztInneZrodla]</kosztInneZrodla>
<zalInneZrodla>[zalInneZrodla]</zalInneZrodla>
<przychStosPracyDo26Roku>[przychStosPracyDo26Roku]</przychStosPracyDo26Roku>
<kosztStosPracyDo26Roku>[kosztStosPracyDo26Roku]</kosztStosPracyDo26Roku>
<przychStosPracyArt22Do26Roku>[przychStosPracyArt22Do26Roku]</przychStosPracyArt22Do26Roku>
<kosztStosPracyArt22Do26Roku>[kosztStosPracyArt22Do26Roku]</kosztStosPracyArt22Do26Roku>
<zalStosPracyDo26Roku>[zalStosPracyDo26Roku]</zalStosPracyDo26Roku>
<przychUmZlec>[przychUmZlec]</przychUmZlec>
<kosztUmZlec>[kosztUmZlec]</kosztUmZlec>
<zalUmZlec>[zalUmZlec]</zalUmZlec>
<przychUmZlecDo26Roku>[przychUmZlecDo26Roku]</przychUmZlecDo26Roku>
<kosztUmZlecDo26Roku>[kosztUmZlecDo26Roku]</kosztUmZlecDo26Roku>
<zalUmZlecDo26Roku>[zalUmZlecDo26Roku]</zalUmZlecDo26Roku>
<skladkiSpolDo26Roku>[skladkiSpolDo26Roku]</skladkiSpolDo26Roku>
<skladkiZdrowDo26Roku>[skladkiZdrowDo26Roku]</skladkiZdrowDo26Roku>
<skladkiSpolDo26RokuLimit>[skladkiSpolDo26RokuLimit]</skladkiSpolDo26RokuLimit>
<skladkiZdrowDo26RokuLimit>[skladkiZdrowDo26RokuLimit]</skladkiZdrowDo26RokuLimit>
<przychStosPracyDo26RokuLimit>[przychStosPracyDo26RokuLimit]</przychStosPracyDo26RokuLimit>
<przychUmZlecDo26RokuLimit>[przychUmZlecDo26RokuLimit]</przychUmZlecDo26RokuLimit>
 
//obsługa stypendium w kreatorze
<przychStypendium>[przychStypendium]</przychStypendium>
<kwotaWolnaStypendium>[kwotaWolnaStypendium]</kwotaWolnaStypendium>
<zalStypendium>[zalStypendium]</zalStypendium>
<przychDzialGosp>[przychDzialGosp]</przychDzialGosp>
<kosztDzialGosp>[kosztDzialGosp]</kosztDzialGosp>

//pit-8c
<przychPIT8C_E>[przychPIT8C_E]</przychPIT8C_E>
<kosztPIT8C_E>[kosztPIT8C_E]</kosztPIT8C_E>
<kosztNiewykazanyPIT8C_E>[kosztNiewykazanyPIT8C_E]</kosztNiewykazanyPIT8C_E>
<przychPIT8C_F>[przychPIT8C_F]</przychPIT8C_F>
<kosztPIT8C_F>[kosztPIT8C_F]</kosztPIT8C_F>

//gospodarcza
<rodzaj_dzialalnosci>[rodzaj_dzialalnosci]</rodzaj_dzialalnosci>

//spolka
<przychody_spolka>[przychody_spolka]</przychody_spolka>
<koszty_spolka>[koszty_spolka]</koszty_spolka>
<udzialy>[udzialy]</udzialy>
//najem - wszytko wspolne
//rolna specjalna
<zaliczki_odprowadzone>[zaliczki_odprowadzone]</zaliczki_odprowadzone>
//rolna renty i emerytury
<emerytury_przychod>[emerytury_przychod]</emerytury_przychod>
<emerytury_zaliczka>[emerytury_zaliczka]</emerytury_zaliczka>

<przychSpecjalnaRolna>[przychSpecjalnaRolna]</przychSpecjalnaRolna>
<kosztSpecjalnaRolna>[kosztSpecjalnaRolna]</kosztSpecjalnaRolna>
<zalSpecjalnaRolna>[zalSpecjalnaRolna]</zalSpecjalnaRolna>
<przychNajem>[przychNajem]</przychNajem>
<kosztNajem>[kosztNajem]</kosztNajem>
<zalNajem>[zalNajem]</zalNajem>

//pit39
<przychPit39 >[przychPit39 ]</przychPit39 >
<kosztPit39 >[kosztPit39 ]</kosztPit39 >
<amortyzacjaPit39 >[amortyzacjaPit39 ]</amortyzacjaPit39 >

//PIT-28
<s_dzial_3>[s_dzial_3]</s_dzial_3>
<s_dzial_55>[s_dzial_55]</s_dzial_55>
<s_dzial_85>[s_dzial_85]</s_dzial_85>
<s_dzial_10>[s_dzial_10]</s_dzial_10>
<s_dzial_17>[s_dzial_17]</s_dzial_17>
<s_dzial_20>[s_dzial_20]</s_dzial_20>
<s_art17_3>[s_art17_3]</s_art17_3>
<s_art17_55>[s_art17_55]</s_art17_55>
<s_art17_85>[s_art17_85]</s_art17_85>
<s_art17_10>[s_art17_10]</s_art17_10>
<s_art17_17>[s_art17_17]</s_art17_17>
<s_art17_20>[s_art17_20]</s_art17_20>
<dzial_3>[dzial_3]</dzial_3>
<dzial_55>[dzial_55]</dzial_55>
<dzial_85>[dzial_85]</dzial_85>
<dzial_10>[dzial_10]</dzial_10>
<dzial_17>[dzial_17]</dzial_17>
<dzial_20>[dzial_20]</dzial_20>
<art17_3>[art17_3]</art17_3>
<art17_55>[art17_55]</art17_55>
<art17_85>[art17_85]</art17_85>
<art17_10>[art17_10]</art17_10>
<art17_17>[art17_17]</art17_17>
<art17_20>[art17_20]</art17_20>
<najem_85>[najem_85]</najem_85>

<kwota_niezaleznie_pobrane_swiadczenia>[kwota_nienaleznie_pobrane_swiadczenia]</kwota_niezaleznie_pobrane_swiadczenia>
<kwota_pit36_doliczenia_podatku>[kwota_pit36_doliczenia_podatku]</kwota_pit36_doliczenia_podatku>

</item>Struktura sum przychodów

<item type="com.efile.data.epity.SumyPrzychody">

<dochodZwolnionyOdPodatkuArt21Ust1Pkt53a></dochodZwolnionyOdPodatkuArt21Ust1Pkt53a>
<stratyZLatUbieglych></stratyZLatUbieglych>
<dodatkowaObnizka24_01_1995></dodatkowaObnizka24_01_1995>
<kwota_pit36_odliczenia_utracone_prawo></kwota_pit36_odliczenia_utracone_prawo>
<kwota_pit36_zwiekszenie_podstawy></kwota_pit36_zwiekszenie_podstawy>
<kwotyZmniejszenieStratyDzialGosp></kwotyZmniejszenieStratyDzialGosp>
<kwotyZmniejszenieStratyRolSpec></kwotyZmniejszenieStratyRolSpec>
<kwotyStratyDzialGospPoZmniejsz></kwotyStratyDzialGospPoZmniejsz>
<kwotyStratyRolSpecPoZmniejsz></kwotyStratyRolSpecPoZmniejsz>
<darowiznyNieLimitowane></darowiznyNieLimitowane>
<wydatkiRehabilitacyjne></wydatkiRehabilitacyjne>
<kwota_niezaleznie_pobrane_swiadczenia></kwota_niezaleznie_pobrane_swiadczenia>
<rodzaj_innej_ulgi_od_dochodu></rodzaj_innej_ulgi_od_dochodu>
<kwota_innej_ulgi_od_dochodu></kwota_innej_ulgi_od_dochodu>
<ulga_wyszkolenie_uczniow></ulga_wyszkolenie_uczniow>
<rodzaj_innej_ulgi_od_podatku></rodzaj_innej_ulgi_od_podatku>
<kwota_innej_ulgi_od_podatku></kwota_innej_ulgi_od_podatku>
<zaliczki_kwartalne>true/false</zaliczki_kwartalne>
</item>Struktura sum działalności gospodarczej
 

<item type="com.efile.data.epity.SumyDzialGosp">

<przychDzialGosp>[przychDzialGosp]</przychDzialGosp>
<kosztDzialGosp>[kosztDzialGosp]</kosztDzialGosp>
<dochDzialGosp>[dochDzialGosp]</dochDzialGosp>
<stratDzialGosp>[stratDzialGosp]</stratDzialGosp>
<przychDzialGospBezZG>[przychDzialGospBezZG]</przychDzialGospBezZG>
<dochDzialGospBezZG>[dochDzialGospBezZG]</dochDzialGospBezZG>
<stratDzialGospBezZG>[stratDzialGospBezZG]</stratDzialGospBezZG>
<mies1>[mies1]</mies1>
<mies2>[mies2]</mies2>
<mies3>[mies3]</mies3>
<mies4>[mies4]</mies4>
<mies5>[mies5]</mies5>
<mies6>[mies6]</mies6>
<mies7>[mies7]</mies7>
<mies8>[mies8]</mies8>
<mies9>[mies9]</mies9>
<mies10>[mies10]</mies10>
<mies11>[mies11]</mies11>
<mies12>[mies12]</mies12>

<zap_mies1>[zap_mies1]</zap_mies1>
<zap_mies2>[zap_mies2]</zap_mies2>
<zap_mies3>[zap_mies3]</zap_mies3>
<zap_mies4>[zap_mies4]</zap_mies4>
<zap_mies5>[zap_mies5]</zap_mies5>
<zap_mies6>[zap_mies6]</zap_mies6>
<zap_mies7>[zap_mies7]</zap_mies7>
<zap_mies8>[zap_mies8]</zap_mies8>
<zap_mies9>[zap_mies9]</zap_mies9>
<zap_mies10>[zap_mies10]</zap_mies10>
<zap_mies11>[zap_mies11]</zap_mies11>
<zap_mies12>[zap_mies12]</zap_mies12>
//najem
<naj_mies1>[naj_mies1]</naj_mies1>
<naj_mies2>[naj_mies2]</naj_mies2>
<naj_mies3>[naj_mies3]</naj_mies3>
<naj_mies4>[naj_mies4]</naj_mies4>
<naj_mies5>[naj_mies5]</naj_mies5>
<naj_mies6>[naj_mies6]</naj_mies6>
<naj_mies7>[naj_mies7]</naj_mies7>
<naj_mies8>[naj_mies8]</naj_mies8>
<naj_mies9>[naj_mies9]</naj_mies9>
<naj_mies10>[naj_mies10]</naj_mies10>
<naj_mies11>[naj_mies11]</naj_mies11>
<naj_mies12>[naj_mies12]</naj_mies12>

<naj_zap_mies1>[naj_zap_mies1]</naj_zap_mies1>
<naj_zap_mies2>[naj_zap_mies2]</naj_zap_mies2>
<naj_zap_mies3>[naj_zap_mies3]</naj_zap_mies3>
<naj_zap_mies4>[naj_zap_mies4]</naj_zap_mies4>
<naj_zap_mies5>[naj_zap_mies5]</naj_zap_mies5>
<naj_zap_mies6>[naj_zap_mies6]</naj_zap_mies6>
<naj_zap_mies7>[naj_zap_mies7]</naj_zap_mies7>
<naj_zap_mies8>[naj_zap_mies8]</naj_zap_mies8>
<naj_zap_mies9>[naj_zap_mies9]</naj_zap_mies9>
<naj_zap_mies10>[naj_zap_mies10]</naj_zap_mies10>
<naj_zap_mies11>[naj_zap_mies11]</naj_zap_mies11>
<naj_zap_mies12>[naj_zap_mies12]</naj_zap_mies12>


<przychSpecjalnaRolna>[przychSpecjalnaRolna]</przychSpecjalnaRolna>
<kosztSpecjalnaRolna>[kosztSpecjalnaRolna]</kosztSpecjalnaRolna>
<dochSpecjalnaRolna>[dochSpecjalnaRolna]</dochSpecjalnaRolna>
<stratSpecjalnaRolna>[stratSpecjalnaRolna]</stratSpecjalnaRolna>
<zalSpecjalnaRolna>[zalSpecjalnaRolna]</zalSpecjalnaRolna>
<zap_zalSpecjalnaRolna>[zap_zalSpecjalnaRolna]</zap_zalSpecjalnaRolna>
<zaliczki_uproszczone>[zaliczki_uproszczone]</zaliczki_uproszczone>

//składki
<skladSpolKrajDzialGosp>[skladSpolKrajDzialGosp]</skladSpolKrajDzialGosp>
<skladSpolZagrDzialGosp>[skladSpolZagrDzialGosp]</skladSpolZagrDzialGosp>
<skladZdrowKrajDzialGosp>[skladZdrowKrajDzialGosp]</skladZdrowKrajDzialGosp>
<skladZdrowZagrDzialGosp>[skladZdrowZagrDzialGosp]</skladZdrowZagrDzialGosp>

</item>

 

 

 

 

Kolekcja PersonCompanyList może się składać z wielu obiektów DBPersonCompany

 

 

 


<PersonCompanyList type="Array">

<item type="com.efile.data.DBPersonCompany">(...)</item>
<item type="com.efile.data.DBPersonCompany">(...)</item>
<item type="com.efile.data.DBPersonCompany">(...)</item>

</PersonCompanyList>

 

 

 

 

 

Przykładowy XML gotowy do importu w programie fillUp.

 

 

 

 

 


<data type="com.efile.importer.ImportData">

<Profiles type="Array">

<item type="com.efile.data.DBProfile">

<PersonCompanyList type="Array">

<item type="com.efile.data.DBPersonCompany">

<czyFirma type="int">2</czyFirma>
<dataUrodzenia type="*">182037600000</dataUrodzenia>
<DOData>2014-01-01</DOData>
<DONumer>AVV961022</DONumer>
<DowodOsobistyWaznyDo>1508364000000</DowodOsobistyWaznyDo>
<DOWydanyMiejsc>Poznań</DOWydanyMiejsc>
<DOWydanyPrzez>prezydent miasta poznania</DOWydanyPrzez>
<drugieImie>Krzysztof</drugieImie>
<edeklaracjePrzychodPoprzedniRok>156000</edeklaracjePrzychodPoprzedniRok>
<Faks>615869998</Faks>
<Gmina>Poznań</Gmina>
<GminaKor>Poznań</GminaKor>
<GminaZameldowanie>Poznań</GminaZameldowanie>
<id>id9426D7FE668567D11B3EC0A194F5C577</id>
<imieMatki>Magda</imieMatki>
<imieOjca>Ryszard</imieOjca>
<KodKraju>PL</KodKraju>
<KodKrajuDzial>PL</KodKrajuDzial>
<KodPocztowy>61-144</KodPocztowy>
<KodPocztowyKor>61-144</KodPocztowyKor>
<KodPocztowyZameldowanie>61-144</KodPocztowyZameldowanie>
<KodUrzedu>3022</KodUrzedu>
<KodZUS>15 65 4 6</KodZUS>
<KrajBanku>PL</KrajBanku>
<KrajDokumentu>PL</KrajDokumentu>
<KrajKor>PL</KrajKor>
<KrajUrodzenia>PL</KrajUrodzenia>
<krajZameldowanie>PL</krajZameldowanie>
<Mail>adam@nowak.pl</Mail>
<miejsceUrodzenia>Poznań</miejsceUrodzenia>
<Miejscowosc>Poznań</Miejscowosc>
<MiejscowoscKor>Poznań</MiejscowoscKor>
<MiejscowoscZameldowanie>Poznań</MiejscowoscZameldowanie>
<NazwaBanku>Getin Bank</NazwaBanku>
<nazwisko>Nowak</nazwisko>
<nazwiskoRodowe>Nowak</nazwiskoRodowe>
<nazwiskoRodoweMatki>Kowalska</nazwiskoRodoweMatki>
<nazwiskoRodoweOjca>Nowak</nazwiskoRodoweOjca>
<NrDomu>1</NrDomu>
<NrDomuKor>1</NrDomuKor>
<NrDomuZameldowanie>1</NrDomuZameldowanie>
<NrLokalu>1</NrLokalu>
<NrLokaluKor>1</NrLokaluKor>
<NrLokaluZameldowanie>1</NrLokaluZameldowanie>
<obywatelstwo>polskie</obywatelstwo>
<OddzialKRUS>13</OddzialKRUS>
<OddzialZUS>25</OddzialZUS>
<PaszportDataWydania>1161295200000</PaszportDataWydania>
<PaszportNumer>OX9742351</PaszportNumer>
<PaszportWaznyDo>1475272800000</PaszportWaznyDo>
<PaszportWydanyMiejsc>Poznań</PaszportWydanyMiejsc>
<PaszportWydanyPrzez>prezydent miasta poznania</PaszportWydanyPrzez>
<PESEL>25110568244</PESEL>
<pierwszeImie>Adam</pierwszeImie>
<plec>M</plec>
<Poczta>Poznań</Poczta>
<PocztaKor>Poznań</PocztaKor>
<PocztaZameldowanie>Poznań</PocztaZameldowanie>
<PosiadaczRachunku>Adam Nowak</PosiadaczRachunku>
<Powiat>poznański</Powiat>
<PowiatKor>poznański</PowiatKor>
<PowiatZameldowanie>poznański</PowiatZameldowanie>
<PrawoJazdyDataWydania>1160604000000</PrawoJazdyDataWydania>
<PrawoJazdyNumer>AVV961022</PrawoJazdyNumer>
<PrawoJazdyWaznyDo>1475791200000</PrawoJazdyWaznyDo>
<PrawoJazdyWydanyMiejsc>Poznań</PrawoJazdyWydanyMiejsc>
<PrawoJazdyWydanyPrzez>prezydent miasta poznania</PrawoJazdyWydanyPrzez>
<Rachunek>07156075172427912399285469</Rachunek>
<RodzajPodatnika type="int">0</RodzajPodatnika>
<Sad>27700</Sad>
<stanCywilny>wolny</stanCywilny>
<StarostwoPow>194</StarostwoPow>
<Swift>GBGCPLPK</Swift>
<Telefon>609150160</Telefon>
<title>Adam Nowak</title>
<Ulica>Strzelecka</Ulica>
<UlicaKor>Strzelecka</UlicaKor>
<UlicaZameldowanie>Strzelecka</UlicaZameldowanie>
<UrzadGminy>5670</UrzadGminy>
<vat7_platnikUE type="Boolean">0</vat7_platnikUE>
<Wojewodztwo>wielkopolskie</Wojewodztwo>
<WojewodztwoKor>wielkopolskie</WojewodztwoKor>
<WojewodztwoZameldowanie>wielkopolskie</WojewodztwoZameldowanie>
<WWW>http://nowak.pl</WWW>
<zawod>prezes</zawod>

<przychodyPIT36L type="mx.collections.ArrayCollection">

<item type="com.efile.data.epity.SumyDzialGosp">

<mies1>2</mies1>
<mies2>3</mies2>
<zap_mies1>4</zap_mies1>
<skladSpolKrajDzialGosp>2</skladSpolKrajDzialGosp>
<skladSpolZagrDzialGosp>1</skladSpolZagrDzialGosp>
<skladZdrowKrajDzialGosp>3</skladZdrowKrajDzialGosp>
<skladZdrowZagrDzialGosp>1</skladZdrowZagrDzialGosp>

</item>
 

<item type="com.efile.data.epity.DanePrzychody">

<typ>DDzialalnoscGospodarczaLiniowy</typ>
<regon>11</regon>
<nip>22</nip>
<miejsce>aa</miejsce>
<przychDzialGosp>10</przychDzialGosp>
<kosztDzialGosp>2</kosztDzialGosp>
<nazwa>firma 1</nazwa>
<rodzaj_dzialalnosci>rodzaj_dzialalnosci</rodzaj_dzialalnosci>
<skladkiSpol>100</skladkiSpol>
<skladkiZdrow>200</skladkiZdrow>

</item>
 

<item type="com.efile.data.epity.DanePrzychody">

<typ>DDzialalnoscGospodarczaLiniowy</typ>
<regon>111</regon>
<nip>222</nip>
<miejsce>aaa</miejsce>
<przychDzialGosp>101</przychDzialGosp>
<kosztDzialGosp>20</kosztDzialGosp>
<nazwa>firma 2</nazwa>

</item>

</przychodyPIT36L>
<przychodyPIT37_36_38_39Arr type="mx.collections.ArrayCollection">


<item type="com.efile.data.epity.DanePrzychody">

<typ>DPit11</typ>
<stosunek_pracy>nic nie zostało zaznaczone (brak stosunku pracy)</stosunek_pracy>
<przychStosPracy>2122</przychStosPracy>
<nazwa>stosunek pracy</nazwa>

</item>

</przychodyPIT37_36_38_39Arr>

</item>

</PersonCompanyList>

</item>

</Profiles>

</data>